Regulamin

Informacje wstępne


Administratorem oraz właścicielem platformy jest:


VERO Beata Santorska

Kajetana Koźmiana 2

01-606 - Warszawa

NIP 5271335689

REGON 140378537

zwany dalej ControlDog


Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin i warunki przystąpienia do szkoleń organizowanych przez ControlDog”, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki dotyczących zajęć organizowanych przez ControlDog.

2. Z zajęć organizowanych przez ControlDog mają prawo korzystać osoby, które zarejestrowały się na stronie dogcare.pl , zaakceptowały regulamin oraz opłaciły należną kwotę poprzez płatności on-line na stronie controldog.pl lub najpóźniej pierwszego dnia spotkania. Wszelkie terminy oraz miejsca spotkań, podawane są w informacjach które dotyczą konkretnego spotkania na stronie www.controldog.pl.

Uczestnictwo w szkoleniach


1. Uczestnikiem szkoleń może zostać każdy opiekun psa który opłaci kwotę o której mowa w postanowieniach ogólnych niniejszego regulaminu.

2. Uczestnikiem staje się każdy opiekun z chwilą wypełnienia stosownego formularza na naszej stronie, przy czym konieczna jest do tego akceptacja niniejszego regulaminu.

3. Uczestnictwo ustaje w momencie zakończenia kursu na który uczestnik został zapisany. Nie ma obowiązku opłacania dodatkowych kursów, jeśli uczestnik nie wyrazi wydłużenia spotkań indywidualnych lub uczestniczenia w dalszych częściach kursu którego uczestnikiem był dotychczas.

4. Opłata za uczestnictwo w kursie, uczestnik reguluje za każdy kurs z góry (płatność elektroniczna) lub w formie płatności gotówkowej (pierwszy dzień spotkania). Płatność dokonujemy przez moduł płatności online, obsługiwany przez systemy Przelewy24.pl.

5. Wpłata uczestnika upoważnia go do uczestnictwa w wybranym szkoleniu które to zostało opłacone i na które uczestnik wcześniej się zarejestrował.

6. Wszelka konieczna korespondencja z uczestnikami, wysyłana będzie na podany przy rejestracji adres e-mail w formie pisemnej. Warunkowo dopuszcza się kontakt telefoniczny, gdy użytkownik podał do kontaktu numer telefonu.


Warunki uczestnictwa wymagane od uczestników:

1. Zapisując się na szkolenie grupowe, każdy z uczestników oświadcza że jego pies jest zdrowy i w razie wystąpienia choroby zakaźnej u jego psa, ponosi pełną odpowiedzialność z tym związaną.

2. ControlDog nie ponosi odpowiedzialności za możliwość wystąpienia chorób  zakaźnych.

3. Wszyscy opiekunowie winni zapewnić stosowne szczepienie przeciw wściekliźnie, chyba że wiek psa na to nie pozwala lub istnieją inne, uzasadnione przeciwwskazania.


Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest ControlDog, którego dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego regulaminu. Wszelkie skargi, pytania, wnioski lub sugestie, prosimy kierować na adres o którym mowa w postanowieniach ogólnych.

2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (wszystkie dane wprowadzane w formularzach dostępnych na stronie controldog.pl).

3. Dane osobowe Klubowiczów przetwarzane są w celu:
 - zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez ControlDog zajęć oraz ich rozliczenia;
 - zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie organizowanego szkolenia;
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ControlDog;
 - ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 - archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności;
 - w celach marketingowych i badania opinii publicznej;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez ControlDog.

5. Dane osobowe uczestników, będą przechowywane przez okres:

a. obowiązywania Umowy zawartej z Uczestnikiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym ControlDog wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ControlDog lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ControlDog, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników, ControlDog przekazuje dane osobowe Uczestników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ControlDog uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmą informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez ControlDog celach, o których mowa powyżej.

7. Klubowiczom, którzy przekazali ControlDog swoje dane osobowe przysługuje:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania swoich danych;

c. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Klub będzie przetwarzał dane Klubowicza w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klubowicz uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


Reklamacja i odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy, istnieje jedynie w przypadku zgłoszenia takiej chęci przed rozpoczęciem szkolenia. Po rozpoczęciu szkolenia i nieuzasadnionej nieobecności, nie istnieje możliwość odstąpienia od umowy oraz zwrotu przekazanych środków na ich rzecz w ControlDog o którym mowa w postanowieniach ogólnych.

2. Istnieje możliwość reklamacji usługi w przypadku zmiany terminu lub nieobecności szkoleniowca, przez co Uczestnik miałby ograniczony dostęp do uczestniczenia w szkoleniu w czasie w którym było ono zaplanowane oraz za które opłacił swoje uczestnictwo.

3. Wszelkie kwestie związane z reklamacją, należy przedstawiać wraz ze swoim stanowiskiem poprzez kontakt mailowy na adres kontaktowy podany w postanowieniach ogólnych.

4. Odpowiedź oraz ustosunkowanie się ControlDog do zgłoszonych roszczeń, zostanie przesłana w czasie do 14 dni od daty przyjęcia reklamacji.


Płatności za uczestnictwo

Płatności za uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ControlDog, realizowane są za pomocą przelewu elektronicznego, za pośrednictwem www.przelewy24.pl lub poprzez płatność gotówkową w dniu rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Chcesz zapisać się na nasze szkolenia?
Umówić się z nami na konsultacje?
Nie wiesz, które szkolenie będzie najlepsze dla Ciebie i Twojego psa?

Nie wahaj się i zadzwoń lub napisz!

Michał Santorski
692 370 787

controldog.obedience@gmail.com

Training also in English:
Sylwia Zapert
605 042 705

sylwiazapert.controldog@gmail.com